บริษัท ฟอร์คอนไทย ซีลแล้นท์ จำกัด  มีความตั้งใจที่จะดำเนินธุรกิจอย่างมืออาชีพ  โดยตั้งมั่นอยู่ในธรรมาภิบาล มีจริยธรรม  คุณธรรม ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับและหน้าที่ต้องปฏิบัติด้วยความซื่อสัตย์ พร้อมดำรงตนเป็นบริษัทฯ ที่เป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม ด้วยตระหนักดีว่าเราคือบริษัทฯ ที่เติบโตร่วมไปกับคนไทย
 
ดังนั้น บริษัทฯ จึงมุ่งมั่นดำเนินการในทุกส่วนงาน อยู่บนพื้นฐานของคุณภาพ การบริการ และเป็นสิ่งที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า เพื่อตอบแทนความไว้วางใจสูงสุดที่ลูกค้ามีให้กับบริษัทฯ โดยคุณภาพและบริการนั้นจะต้องเป็นสิ่งที่ผู้ใช้บริการสามารถจับต้องได้ เช่น ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ, การรับประกันสินค้า, การจัดส่ง และการสนับสนุนการขายให้กับลูกค้าในทุก ๆ ด้าน อันเป็นพื้นฐานความต้องการลูกค้า ตลอดจนพัฒนาบริการต่าง ๆ ให้เป็นไปตามความต้องการของลูกค้าที่มีการเปลี่ยนแปลง และเคลื่อนไหว ไปตามโลกาภิวัฒน์อย่างต่อเนื่อง
 
บริษัทฯ และพนักงานทุกคนมีความตั้งใจที่จะร่วมกันสร้างสังคมไทย เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยบริษัทฯ ได้นำแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคม Corporate Social Responsibility (CRS) กำหนดไว้เป็นนโยบายหลัก เพื่อดำเนินการได้อย่างจริงจัง ต่อเนื่อง และยาวนาน
 
นอกจากนโยบายตอบแทนสังคมแล้ว บริษัทฯ ยังมีแนวคิดในการตอบแทนกลุ่มผู้เกี่ยวข้อง อันได้แก่ กลุ่มลูกค้าที่สนับสนุน เจ้าหนี้ และบุคลากรในองค์กร ต้องได้รับประโยชน์ตอบแทนกลับอย่างเต็มที่ เหมาะสม เป็นธรรม เพื่อรักษาความเชื่อมั่นในองค์กรให้คงอยู่ตลอดไป
 
บ.ฟอร์คอนไทย ซีลแล้นท์ ผู้ผลิตและจำหน่าย กาว ยาแนว อะคลิลิค ซิลิโคน โพลียูริเทน กระจก อลูมิเนียม UPVC ประตู หน้าต่าง กันน้ำรั่วซึม